Saturday, 19 September 2020

สามารถยกคำสอนพุทธทาสภิกขุ"อย่าเห็นแก่ตัว"“รัฐบาลก่อม็อบชนม็อบเป็นความคิดวิบัติ”สามารถยกคำสอนพุทธทาสภิกขุเตือนธนาธร”อย่าเห็นแก่ตัว”หัดฟังคนอื่นบ้าง