Friday, 7 August 2020

"วิทัย"ลุยแก้หนี้้เสียธนาคารออมสิน“วิทัย” ลุยเร่งแก้หนี้เสีย ปรับภาพลักษณ์ออมสินกับสู่ธนาคารเพื่อประชาชนฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม