Friday, 7 August 2020

"สมคิด"ถกทูตสหรัฐดีลศก.ปัดตอบปมการเมืองทูตสหรัฐฯ ชมไทยยังมีศักยภาพน่าลงทุน ยันร่วมมือสร้างเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ‘สมคิด’ จ้อดีลเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ ปัดตอบปมการเมือง